Konkurs za članove i članice Upravnog i Nadzornog odbora Unije srednjoškolaca Srbije

Srednjoškolci i srednjoškolke,

Otvaramo konkurs za članove i članice Upravnog i Nadzornog odbora Unije srednjoškolaca Srbije!

*Upravni odbor u okviru svog rada vrši sledeće nadležnosti:

 • Bira i zapošljava Genrealnog sekretara
 • Bira zamenika Generalnog sekretara iz reda članova Upravnog odbora
 • Priprema predloge akata koje donosi Skupština
 • Priprema predloge programa i planove rada iz nadležnosti Skupštine, kao i sopstvene
 • Saziva Skupštinu
 • Predlaže godišnje planove rada
 • Podnosi Skupštini izveštaj o svome radu
 • Operacionalizuje i sprovodi pojedinačne odluke i zaključke Skupštine
 • Pokreće disciplinske postupke protiv članova
 • Odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete iz člana 25. stav 2. Zakona o udruženjima i, po potrebi, određuje posebnog zastupnika udruženja za taj postupak
 • Donosi opšta akta i odluke kojima se reguliše rad udruženja
 • Obavlja i druge poslove koji proizilaze iz ovog Statuta

Na konkurs možete aplicirati slanjem CV-a i motivacionog pisma na mejl prijava@unss.org.rs do 9.3.2018. nakon čega će prijave biti prosleđene Generalnoj skupštini, tj. predstavnicima Učeničkih parlamenata na Vanrednom Nacionalnom sastanku koji će se održati od 16-18. marta. Kandidati i kandidatkinje će imati priliku da se na Nacionalnom sastnaku predstave tom organu koji će i odlučivati o njihovom odabiru.

P.S. Članovi Nadzornog odbora mogu biti izabrani ukoliko budu izglasane promene u Statutu vezane za postojanje tog organa!

*Iz važećeg “Statuta udruženja građana ‘Unije srednjoškolaca Srbije'”

0


Unija srednjoškolaca Srbije

Omladinska organizacija koja se bavi informisanjem, obrazovanjem i umrežavanjem srednjoškolaca na nacionalnom i evropskom nivou.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dunja parizer

contact: dunja.parizer@unss.org.rs

Dunja voli parizer