Poziv za nove članove Upravnog i Nadzornog odbora UNSS-a

Dragi prijatelji,

Otvaramo konkurs za nove članove i članice Upravnog i Nadzornog odbora Unije srednjoškolaca/ki Srbije!

Trenutni članovi Upravng odbora – Đorđe, Aleksandar, Milica, Željana i Pantoš – su uvideli potrebu da otvore poziv za 2 brilijantne mlade i motivisane osobe da im se pridruže u mandatu na ovoj poziciji. Ove godine, kao novinu, za koju se nadamo da će Generalna Skupština prepoznati i usvojiti, želimo da uvedemo preklopni mandat. To znači, da ukoliko Skupština usvoji mandat Upravnog odbora, da će te 2 osobe imati mandat do Generalne Skupštine 2020. godine!*

Nadležnost Upravnog odbora:

 • Bira i zapošljava Genrealnog sekretara
 • Bira zamenika Generalnog sekretara iz reda članova Upravnog odbora
 • Priprema predloge akata koje donosi Skupština
 • Priprema predloge programa i planove rada iz nadležnosti Skupštine, kao i sopstvene
 • Saziva Skupštinu
 • Predlaže godišnje planove rada
 • Podnosi Skupštini izveštaj o svome radu
 • Operacionalizuje i sprovodi pojedinačne odluke i zaključke Skupštine
 • Pokreće disciplinske postupke protiv članova
 • Odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete iz člana 25. stav 2. Zakona o udruženjima i, po potrebi, određuje posebnog zastupnika udruženja za taj postupak
 • Donosi opšta akta i odluke kojima se reguliše rad udruženja
 • Obavlja i druge poslove koji proizilaze iz Statuta

Kako se trenutnim članovima, Maji i Mihajlu, završava mandat od 1. godine na ovog Generalnoj Skupštini, otvaramo poziv za nove članove NO-a. Ovo telo broji do 3 člana.

Nadzorni odbor ima sledeće dužnosti:

 • Vrši kontrolu rada Upravnog odbora UNSS-a i Generalnog sekretara;
 • Podnosi izveštaj o izvršenoj kontroli rada Upravnog odbora UNSS-a i Generalnog sekretara Skupštini;
 • U slučaju uočenih nepravilnosti u radu Upravnog odbora i/ili Generalnog sekretara dužan je da o tome izvesti Skuptšinu UNSS-a;
 • Obavlja i druge poslove koji proizilaze iz Statuta i Internih regulativa Nadzornog odbora.

Prijavljivanje za jednu od ove dve pozicije se vrši slanjem CV-a i kratkog video snimka (koje služi umesto motivacionog pisma, u kom objašnjavate zašto baš vi, šta vas motiviše da se prijavite i slično.) u trajanju do 1 i po minute, na mejl uo@unss.org.rs do 7.11.2018. nakon čega će prijave biti prosleđene Generalnoj skupštini, tj. predstavnicima Učeničkih parlamenata na Nacionalnom sastanku koji će se održati od 9. do 11. novembra. Kandidati i kandidatkinje će imati priliku da se na Nacionalnom sastanku predstave tom organu koji će i odlučivati o njihovom odabiru.

Prema važećem Statutu za prijavu na ove dve pozicije može  da se prijavi bilo koji bivši ili trenutni član UNSS-a, koji i dalje ima status srednjoškolca. Za Nadzorni odbor, ukoliko prođe amandman Upravnog odbora, mogu da se prijave svi bivši i trenutni članovi UNSS-a koji spadaju u zakonsku kategoriju mladih (do 30 god.), dok će za Upravni odbor ostati status srednjoškolca. Odnosno, sve prijave za Nadzorni odbor od osoba koje nisu srednjoškolci će biti odbačene ukoliko amandman ne bude uvojen.

*Ukoliko se amandman Upravnog odbora ne usvoji, mandat novih članova Upravnog odbora se završava kada i mandat trenutnih članova Upravnog odbora. Prema važećem Statutu UNSS-a.

0


Unija srednjoškolaca Srbije

Omladinska organizacija koja se bavi informisanjem, obrazovanjem i umrežavanjem srednjoškolaca na nacionalnom i evropskom nivou.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dunja parizer

contact: dunja.parizer@unss.org.rs

Dunja voli parizer