Skip to content

Mladi i interkulturalnost, tradicija i tranzicija

Publikacija “Da li srednjoškolci idu sa komšijom na kaficu” nastala je nakon diskusionog foruma “Sa komšijom na kaficy” koji je organizovala Unija srednjoškolaca Srbije tokom juna 2023. godine u Beogradu.

Diskusioni forum je okupio je srednjoškolce, odnosno koordinatore učeničkih parlamenata, aktiviste, predstavnike srednjoškolskih organizacija i omladinskih medija iz cele Srbije koji su diskutovali o tranzicionoj pravdi kroz pojam interkulturalnosti, a iz različitih aspekata društva poput škole, medija i društvenih mreža koji su svakodnevno prisutni u njihovim životima.

Diskusioni forum kao aktivnost bio je eksperientalnog karaktera, obzirom na to da koncept konferencije sam po sebi statičan i ne omogućava podsticajno tlo za energičnu diskusiju. Tokom foruma istovremeno se odvijalo nekoliko diskusija, te se svaki trenutak koristio kako bi se što učinkovitije došlo do zaključaka.

Događaj je okupio učesnike različitih pozadina, kako bi se došlo do autentičnih stavova srednjoškolaca koji različito vide ove teme, te su na ovaj način imali priliku da razmenjuju stavove, formiraju mišljenja i stavove u drugačijem okruženju nego inače. Tokom diskusionog foruma, mladi, odnosno srednjoškolci došli su do mnogobrojnih zaključaka zajedničkim radom, koji se nalaze u različitim delovima sadržaja publikacije.

Inače, publikacija “Da li srednjoškolci idu sa komšijom na kaficy” je nastala kao potreba srednjoškolaca da se njihov glas čuje po pitanju teme različitosti i interkulturalnosti, kao i da predstave svoje zaključke i predloge kako bi uticali i doprineli razvoju građanskog društva, činjenicom da su tokom diskusionog foruma zaključili da je potrebno više prostora u svakodnevnom životu da se razgovara o različitosti i interkulturalnosti.

Ova publikacija podržana je u sklopu projekta „Jačanje inkluzivnih glasova žrtava, transformisanje narativa“ koji sprovode Građanske inicijative, Integra, Nova društvena inicijativa, Mirovna Akcija, Mirovni pokret PAX i Međunarodni centar za tranzicionu pravdu, a finansira Evropska unija. Za njenu sadržinu odgovorna je isključivo Unija srednjoškolaca Srbije i ona nipošto ne odražava nužno stavove Evropske unije i partnera na projektu „Jačanje inkluzivnih glasova žrtava, transformisanje narativa“