Prava migranata i izbeglica

Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima (UDLJP) navodi da “se sva ljudska bića rađaju slobodna u dostojanstvu i pravima” (čl. 1). Međunarodni standardi o ljudskim pravima garantuju prava svima, bez obzira na državljanstvo ili migracioni status. 

Kada je reč o pravu na obrazovanje, međunarodni standardi predviđaju da je osnovno obrazovanje obavezno, besplatno i dostupno svima bez diskriminacije. Što se tiče drugih nivoa obrazovanja, država treba da omogući pravo na jednak pristup srednjem obrazovanju, i da ga učini mogućim i dostupnim za sve. Slična obaveza postoji i u vezi sa visokim obrazovanjem.  

Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima priznaje svim ljudima pravo na obrazovanje da bi svako mogao u potpunosti da razvije svoju ličnost i dostojanstvo.  

Konvencija o pravima deteta sadrži katalog ljudskih prava koja se odnose na decu. Konvencija obavezuje države da poštuju i osiguraju prava svakog deteta u njenoj jurisdikciji bez obzira na rasu, pol, boju kože, poreklo, jezik, veroispovest, političko ili drugo mišljenje, etničko ili društveno poreklo i po drugim osnovama. 

Generalna skupština Ujedinjenih nacija 19. septembra 2016. godine usvojila je Njujoršku deklaraciju o izbeglicama i migrantima. Deklaracija reafirmiše ljudska prava svih izbeglica i migranata, bez obzira na status, i zalaže se za potpunu zaštitu tih prava. Ona podseća da “iako se njihov tretman uređuje pojedinačnim pravnim okvirima, izbeglice i migranti imaju ista univerzalna ljudska prava i fundamentalne slobode.” 

Srbija je ratifikovala osam od devet međunarodnih ugovora o ljudskim pravima. Prema Ustavu Republike Srbije, opšteprihvaćena pravila međunarodnog prava i potvrđeni međunarodni ugovori sastavni su deo pravnog poretka Republike Srbije i neposredno se primenjuju. Stranci, u skladu sa međunarodnim ugovorima, imaju u Republici Srbiji sva prava zajemčena Ustavom i zakonom, izuzev prava koja po Ustavu i zakonu imaju samo državljani Republike Srbije. 

Pravo na obrazovanje u Srbiji je ustavno pravo. Prema članu 71. Ustava Repiblike Srbije, svako ima pravo na obrazovanje. 

Pravo na obrazovanje u Republici Srbiji regulisano je čitavim nizom zakona, prvenstveno Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, dok su određeni nivoi obrazovanja regulisani Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, Zakonom o srednjem obrazovanju  vaspitanju i Zakonom o visokom obrazovanju. Ovim zakonima se takođe reguliše pitanje obrazovanja stranih državljana i lica bez državljanstva u Republici Srbiji, kao i pitanja priznavanja stranih školskih dokumenta.