Skip to content

SAOPŠTENJE POVODOM PETICIJE SREDNJOŠKOLACA ZA NJIHOVO UKLJUČIVANJE U PROJEKAT DRŽAVNE MATURE

Unija srednjošnjoškolaca Srbije (UNSS) i Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) ovim putem pružaju podršku srednjoškolcima i srednjoškolkama koji zahtevaju da budu uključeni u donošenje odluka po pitanju implementacije projekta državne mature i izražavaju zabrinutost zbog trenutne situacije u kojoj Ministarstvo prosvete ignoriše pitanja učenika i učenica i isključuje mlade iz procesa odlučivanja o njihovoj budućnosti. 

Poražavajuća je činjenica da su mladi, kao sastavni deo prosvetnog sistema, prinuđeni da izvan institucija i postojećih mehanizama participacije poput učeničkih parlamenata, traže odgovore na svoja pitanja. Obrazovne institucije značajno utiču na formiranje mladih i svako odsustvo funkcionalnosti, mehanizama participacije i prava na aktivno učešće mogu biti vrlo opasni i predstavljaju širi društveni problem. Mladi su tokom nedavno održanog Dijaloga sa predsednicom Vlade Republike Srbije istakli problem disfunkcionalnosti đačkih parlamenata i potrebu da ovaj mehanizam participacije bude prepoznat i korišćen. Upravo novonastala situacija nam pokazuje koliko je značajno da mladi budu stalno uključeni u procese donošenja odluka, te da njihova mišljenja i stavovi budu iskazani kroz mehanizme koji su zakonom prepoznati. 

Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih u Republici Srbiji u 2022. godini nam pokazuje da institucije, među kojima je i Ministarstvo prosvete sa prosečnom ocenom 2.06, ne uživaju poverenje mladih. Dvojka nije zadovoljavajuća ocena za brigu o obrazovanju mladih. Paralelno sa nepoverenjem, raste i nezadovoljstvo mladih kada je obrazovni program u pitanju, pa tako nešto više od 40 odsto ispitanika u 2022. godini nije zadovoljno obrazovnim programom koji pohađaju ili su pohađali. Zbog toga u okviru Alternativnog izveštaja, jedna od preporuka KOMS-a bila je da prilikom implementacije projekta državne mature institucije uključe mlade u proces konsultacija i aktivno i kontinuirano rade na unapređenju ovog procesa imajući u vidu stavove mladih i vodeći računa o opterećenju učenika.  

Zato, pozivamo sve nadležne institucije da uvaže glas mladih i zajedno sa njima rade na kreiranju rešenja koje će zadovoljiti obe strane u procesu implementacije ovog projekta. Za proces izgrade poverenja mladih u institucije, neophodno je da Ministarstvo prosvete jasno komunicira trenutnu situaciju, uključi mlade i odgovori na njihove zahteve. 

Kao najviše nezavisno predstavničko telo mladih u Srbiji, KOMS će kandidovati ovu temu na prvoj sednici novoformiranog Saveta za mlade Vlade Republike Srbije i inicirati dijalog po ovom pitanju koje je od velikog značaja za mlade u našoj zemlji. Smatramo da ovo telo treba da prati i usmerava sprovođenje Strategije razvoja obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji. Pored inicijative KOMS-a da se ova tema nađe na agendi Saveta za mlade Vlade RS, UNSS će u narednom periodu nastojati da bude spona između učenika i Ministarstva prosvete po pitanju državne mature, te da je UNSS imala sastanak sa Min. prosvete gde je izraženo nastojanje ministarstva za većom komunikacijom ka učenicima u vezi državne mature, a da će na osnovu toga UNSS kao jedina nacionalna zajednica učeničkih parlamenata biti u kontaktu sa Min. prosvete u vezi realizije daljih sastanaka i komunikaciji informacija o državnoj maturi ka učenicima i učeničkim parlamentima.  

Pored toga, UNSS će, kao jedina nacionalna zajednica učeničkih parlamenata, u narednom periodu nastojati da bude spona između učenika i Ministarstva prosvete po ovom važnom pitanju, realizacijom daljih sastanaka sa predstavnicima ministarstva i komunikacijom novih informacija o državnoj maturi ka učenicima i učeničkim parlamentima. 

Obrazovne institucije moraju da budu mesto gde mladi ljudi slobodno i otvoreno izražavaju svoje stavove, grade i razvijaju kritičko mišljenje i samostalno promišljaju, zbog čega je nedopustivo da Ministarstvo prosvete zaobilazi i ne uvažava pravo mladih da budu uključeni u procese koji direktno utiču na kvalitet njihovog obrazovanja i života. Obrazovni sistem ne sme da bude zatvoren niti da isključuje mlade iz odlučivanja, u ovom slučaju srednjoškolce i srednjoškolke. 

Prosveta, kao i država, bez mladih ne postoji.