Skip to content

Zakon o mladima: O mladima bez mladih

Otpočet je dugo očekivani proces izrade Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o mladima, objavom na internet adresi Ministarstva omladine i sporta, 4. juna 2021. godine. Ipak, iako se tvrdi u objavi da je “pre utvrđivanja da postoji potreba za izmenom Zakona, Ministarstvo razmotrilo dosadašnji proces konsultacija koji se obavlja neprekidno od 2014. godine“, Krovna organizacija mladih Srbije sa žaljenjem konstatuje da ključne preporuke predstavnika i predstavnica mladih nisu bile osnov za otpočinjanje ovog procesa.

KOMS konstatuje da je javnosti i mladima nepoznato da li je urađena analiza efekata pomenutog javnog propisa i kakvi su njeni rezultati. Na osnovu ekspozea premijerke i dokazane političke volje da izmena Zakona o mladima predstavlja visok prioritet za Vladu Republike Srbije i imajući u vidu meru u kojoj ovaj Zakon utiče na mlade, njihov položaj u društvu i to da neposredno doprinosi ostvarivanju njihovih prava i obaveza, smatramo da ne postoji osnov predviđen Zakonom o planskom sistemu i Uredbi o metodologiji upravljanja javnim politikama, analizi efekata javnih politika i propisa i sadržaja pojedinačnih dokumenata javnih politika, na osnovu kojih se sprovođenje analize efekata može izostaviti.

Iskustva Krovne organizacije mladih Srbije i njenih organizacija članica, kao i brojnih drugih subjekata omladinske politike u suprotnosti su sa stavom u Objavi da “u ovom trenutku ne postoji potreba da se ovaj zakon u celini menja i da je suštinski Zakon dobro prihvaćen od mladih i subjekata omladinske politike i da se sprovodi u praksi.”

KOMS i drugi subjekti omladinske politike godinama unazad ukazuju na potrebu o izmenama i dopunama celokupnog Zakona o mladima, na okruglim stolovima, Dijalozima mladih sa donosiocima odluka (sa premijerkom  decembra 2019. i februara 2021., ministrom omladine i sporta decembra 2020. godine), ali i kroz Alternativne izveštaje o položaju i potrebama mladih u Republici Srbiji, gde se od 2017. godine kontinuirano ponavlja stav da se deklarativni karakter Zakona mora izmeniti i da je to suštinska promena kojoj svi treba da težimo.

Samo u 2021. godini, KOMS je podneo nekoliko inicijativa za suštinsku izmenu Zakona o mladima, gde je pre svega, u saradnji sa Nacionalnom asocijacijom praktičara/ki omladinskog rada i Nacionalnom asocijacijom kancelarija za mlade, izradio kvalitativno istraživanje Prva decenija Zakona o mladima i Prilog za izradu ex-post analize efekata Zakona o mladima, koje je Ministarstvu trebalo koristiti za izradu ex-post i ex-ante analizu efekata Zakona o mladimaNažalost, preporuke iz ovih dokumenata koje su ministarstvu prosleđene 8. marta 2021. godine nisu bile korišćene za početak procesa izmena i dopuna Zakona, te pitanja poput: osiguravanja kvalitetnije primene propisa, imperativnog karaktera pojedinih zakonskih odredbi, primene Zakona na lokalnom nivou, veće participacije mladih, itd.,  nisu pronašla mesto u ovom procesu.

Takođe, 23. marta 2021. godine, predstavnici mladih podneli su inicijativu Savetu za mlade da se oformi radna grupa kako bi prepoznala najvažnije izazove na koje Zakon o mladima treba da odgovori, u skladu sa nalazima pomenutog dokumenta Prva decenija Zakona o mladima. Takođe, konstatujemo da ni ova inicijativa nije usvojena i da je izostalo uključivanje mladih u formulisanju prioriteta u novom Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o mladima, kao i razmatranje dodatnih tema koje mogu biti predmet uređenja Zakona o mladima.

Proces uključivanja mladih i zainteresovane javnosti sveo se na samo 10 dana za osnovne i suštinske izmene koje su predviđene procesom, koje su samo deo neophodnih izmena najvišeg normativnog dokumenta za unapređenje položaja mladih u Republici Srbiji. Ovim procesom, između ostalog, potpuno se izostavlja potreba da se mehanizmi omladinske politike na lokalnom nivou unaprede i učine obavezujućim. Istraživanje koje je u finalizaciji, a koje je KOMS sproveo od februara do maja 2021. godine pokazuju poražavajuće rezultate:

  • Čak 67 od 145 (46,2%) jedinica lokalne samouprave nema Savet za mlade, a od 78 formiranih Saveta za mlade samo 7 jedinica lokalne samouprave (4,8% od ukupnog broja JLS i 9% od broja formiranih Saveta) su inkluzivni i funkcionalni.
  • 106 od 145 (73,1%) jedinica lokalne samouprave nema lokalni akcioni plan za mlade.
  • 52 (35,9%) jedinice lokalne samouprave nemaju formiranu Kancelariju za mlade i još 18 (12,4%) jedinica lokalne samouprave koji je imaju formalno formiranu, nemaju zaposlene.
  • Trećina JLS nema opredeljena sredstva za finansiranje lokalne omladinske politike.
  • 115 (79,3%) jedinica lokalne samouprave nemaju opredeljena sredstva za finansiranje udruženja mladih i za mlade (udruženja građana) za sprovođenje lokalne omladinske politike.
  • 119 (82,1%) jedinica lokalne samouprave nema omladinski klub.
  • Samo 6 (4,2%) jedinica lokalne samouprave ima sve instrumente lokalne omladinske politike.
  • Čak 23 (15,9%) jedinice lokalne samouprave nemaju nijedan instrument lokalne omladinske politike.

Mehanizmi lokalne omladinske politike ovim procesom Ministarstva nisu uopšte tema, te konstatujemo da je predmet pokrenutog procesa izmena Zakona o mladima samo deo važnih korekcija, a da prioritizacija oblasti nije podrazumevala učešće mladih i da je u ovom trenutku nejasno na osnovu čega su odabrane prioritetne oblasti i da li je uopšte urađena analiza efekata propisa, kao što je predviđeno Zakonom o planskom sistemu i Uredbi o metodologiji upravljanja javnim politikama, analizi efekata javnih politika i propisa i sadržaju pojedinačnih dokumenata javnih politika.

Iz svih navedenih razloga zahtevamo da Ministarstvo omladine i sporta obustavi proces koji je pokrenut a koji predviđa odlučivanje na osnovu netransparentnih kriterijuma o nastavku javnih konsultacija i da uvaži analize koje preporučuju širi obim izmena i veće uključivanje šire javnosti, subjekata omladinske politike i mladih, u nedostatku informacija o procesu sprovođenja analiza efekata postojećeg Zakona i željene promene. Očekujemo da Ministarstvo preduzme sve korake predviđene Zakonom o planskom sistemu i da konsultacije putem web aplikacije ne svodi na ograničene teme i postavljeni rok u trajanju od 10 dana, te da omogući suštinsko uključivanje mladih u određivanju opsega izmene i dopuna Zakona o mladima i proces u kojima će svi subjekti omladinske politike ravnopravno učestvovati kako bi se unapredio položaj mladih u Republici Srbiji.


Kvalitativno istraživanje Prva decenija Zakona o mladima dostupno je ovde.
Prilog za izradu ex-post analize efekata Zakona o mladima dostupan je na ovom linku.
Inicijativa podneta Savetu za mlade dostupna je ovde.

Tekst preuzet sa stranice KOMS.